Aneka Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat dan Padat untuk Tugas Sekolah

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat – Sama seperti Pelajaran Bahasa Indonesia, Pelajaran Bahasa Jawa di sekolah juga memiliki beragam jenis tugas yang harus dikerjakan, seperti pembuatan artikel, surat pembaca, surat-surat resmi lainnya, dll.

Salah satu tugas yang pasti ada adalah membuat pidato, dengan tema bebas maupun ditentukan.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat dan Padat

pidato berdasarkan contoh pidato bahasa jawa singkat dan tepat
www.retirementincome.net

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pidato adalah durasinya. Terkadang saat menulis pidato kita tidak memperhitungkan durasinya karena hanya berupa teks saja. Akibatnya ketika pembacaan pidato waktu yang diperlukan menjadi terlalu panjang.

Padahal pidato yang terlalu lama bisa mengakibatkan pendengar menjadi bosan dan tidak fokus pada materi yang disampaikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebaiknya kita membuat pidato Bahasa Jawa yang singkat namun isinya padat.

Keuntungan membuat pidato Bahasa Jawa yang singkat tidak hanya dirasakan oleh pendengar, namun kita juga. Karena pidato yang singkat membuat kita lebih mudah menghafal dan menghayati isi pidato.

Memilih Tema untuk Pidato Bahasa Jawa Singkat dan Padat

Sebelum membuat pidato Bahasa Jawa, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Sehingga nantinya menjadi lebih mudah dalam menyusun kerangka dan isinya.

Jika masih kesulitan dalam membuat pidato, kamu bisa melihat contoh pidato Bahasa Jawa singkat bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bawah ini.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

contoh pidato bahasa jawa tentang kemerdekann negeara indonesia
www.youtube.com

Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati tiap tanggal 17 Agustus. Tentu pada hari tersebut sangat kental dengan suasana nasionalis.

Dirgahayu Republik Indonesia tak akan lepas dari upacara bendera, pidato dan lagu-lagu nasional. Sehingga tepat apabila kamu mengambil tema kemerdekaan dan bangsa untuk pidato bahasa Jawa singkatmu.

Negesaken Identitas Bangsa

Assalamualaikum wr.wb.

Sugeng enjing kula haturaken dumateng Ibu Guru kaliyan rencang-rencang sedanten. Ing wekdal punika kula bade ngaturaken pidato ingkang wonten kaitanipun kaleh pangenget dinten kamerdikan.

Tanggal pitulas agustus kaleh ewu enem belas meniko, bangsa Indonesia ngrayakaken dinten kamerdikan ingkang kaping pitung doso satunggal taun, yuswa ingkang mboten saget malih disanjangaken enem. Yuswa kang sampun mateng kagem pembangunan ekonomi, sosial, politik, lan hukum ingkang sejatosipun kedah sampun mapan. Negari-negari tanggi kang mardika sak sampunipun Indonesia, sampun ninggalaken kemajuan ing werni–werni bidang kahuripan. Kados pundi bangsa kita, napa sampun saget maujudaken kemajuan ing werni–werni bidang kahuripan?

Kita mboten perlu sungkan ngakeni menawi selami swida satunggal taun puniko, mboten katah kemajuan ingkang saget kita wujudaken. Ing bidang ekonomi saget kita tingali wonten kasenjangan kang langkung wiyar antaranipun kelompok sugih lan miskin, lan lapisan ekonomi kelas menengah mboten cekap jumlahipun kagem njembatani kasenjangan kasebut.

Ing bidang hukum, kita tingali wonten proses panegakan hukum kang langkung sae, khususipun ing penanganan kasus korupsi. Ananging, pancet kemawon niku kados puncak gunung es kang diberantas  namung ing permukaanipun kemawon. Sejatosipun kejahatan korupsi sampun dados wabah ing sedanten lini ing negari kita.

Ing bidang politik kita tingali, euforia kabebasan wonten ing pundi–pundi. Hal punika ndamel bungah, amargi selami tigang dasa kaleh taun ing mangsa orde baru kita mboten gampil angsal kabebasan berpolitik. Ananging,

kabebasan kang wonten ing saat punika dados kabebasan kang kabablasen. Masayarakat dados mboten terkontrol, mboten manut hukum, lan arogan ing tengahipun impitan kasusahan lan kemiskinan.

Ing bidang–bidang lintunipun kados pendidikan lan kesehatan, kita ngadapi problem ingkang sami, masalah kang sistematis ingkang ngantos sepriki taksih dipecahaken kalian pendekatan–pendekatan taktis, sanes pendekatan strategis.

Kita sejatosipun meri ningali Singapura lan Malaysia, kang sampun langkung tebih ninggalaken kita. Pemerintahan ing kekalih negari kasebut, kuat, wibawa, lan dihurmati rakyatipun. Singapura sampun melejit dados negari maju ing tengahipun katerbatasan sumber daya alam lan luasipun wilayah. Malaysia ananging alon ananging mesti, milai cucul saking kategori negari berkembang lan siap dados salah satunggalipun negari maju ing Asia.

Ingkang aurat, badhe milai saking pundi kita sak mestinipun ndandosi raga? Nalika proses politik taksih kentel paringi werni ing panegakan hukum, ndadosaken aurat sanget badhe maujudaken negari hukum ingkang kuat. Nalika panegakan hukum mboten gadah daya, angel anggeripun ngarepaken wonten kemajuan ing bidang kahuripan lintunipun.

Pangenget dinten kamerdikan puniko, mugi-mugi saget dados momen damel merefleksikan raga. Menapa kemawon ingkang sampun digayuh bangsa kita, napa pantes kondisi negari kang langkung setengah abad mardika taksih kados wektu sakmenika? Tetaken–tetaken ageng menika namung saget dipunjawab kalian tekad, menawi Indonesia kedah mardika, saestunipun mardika secara sosial, politik lan ekonomi.

Dados milai sakmenika kita sedanten kedah mawas diri lan sami-sami maujudaken warga ingkang sadar hukum lan ngraketaken sesambungan pitulungan lan kekeluargaan, supados kita saget tentrem lan aman, paling mboten ing lingkungan sekolah kita piyambak. Mugi-mugi kita sedanten diparingi kasehatan lan yuswo awet kalian Ingkang Maha Kuaos.

Cekap semanten pidato kula, mugi-mugi saget dados manfaat bagi kita sedanten.

Wassalamua’alaikum wr. wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Memperingati Hari Kartini

contoh pidato bahasa jawa singkat memperingati hari kartini
kakakpintar.com

R.A Kartini merupakan pelopor emansipasi wanita dijamannya. Berkat perjuangannya, wanita dapat mengenyam pendidikan di sekolah.

Pemikiran belia tertuang dalam surat-surat yang kelak dibukukan, dan menjadi salah satu buku paling dikenal di nusantara, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang.

Untuk mengenang jasa beliau yang begitu besar bagi Indonesia, hari lahirnya diperingati sebagai Hari Kartini yang jatuh tiap tanggal 21 April.

Pelajaran dari perjuangan R.A Kartini serta pemikirannya akan banyak dibahas saat Hari Kartini, salah satunya melalui media pidato.

Hari Kartini

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sugeng dalu kula haturaken dumateng Bapak RW ugi Bapak RT ingkang kula hurmati. Sugeng rawuh dumateng sederek-sederek sedanten. Puji syukur kunjuk dumateng Ingkang Maha Kuaos, ingkang sampun memaringi kanugerahan kesehatan dateng kita sedanten, sehingga kita sami saget ngerawuhi acara pangenget “HARI KARTINI”.

“PARA UNDANGAN INGKANG KULA HURMATI”,

RA Kartini punika putranipun Bupati Jepara ingkang asma RMAA Sosroningrat, salah sawijining bangsawan ing tlatah Jawi. Gesangipun Karatini namung sekedap, ananging penggalihipun Kartini kagem kemajuan kaum wanita saget tembus puluhan dekade.

RA Kartini panci sampun seda 102 (setunggal atus kalih) taun kepengker tepatipun tanggal 17 (pitulas) September 1904 (setunggal ewu sangang atus sekawan). Ing yuswa Kartini ingkang taksih enem, sukmanipun sampun rekaos mikiraken kondisi wanita ing jamanipun. Gesang dipun pingit ing lebetipun belenggu adat istiadat Timur ingkang kaken lan kokoh, ingkang damelaken asta lan sukunipun keraos dicencang. Sukmanipun Kartini kagungan kekarepan berontak. Sejatosipun tertekan lan mboten kagungan daya, Kartini mboten patah semangat, terus berjuang liwat buah penggalihipun ingkang revolusioner lan visioner.

“PARA UNDANGAN SEDANTEN”,

Kartini punika figur wanita ingkang kagungan pola penggalih revolusioner, salah sawijining pahlawan ingkang berjuang liwat penggalihipun. Bab punika ketingal nyata ing lebetipun serat-seratipun kagem rencang Landanipun ingkang katulis ing buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Saking penggalih Kartini punika, pemberdayaan wanita saget maujud nyata, contohipun katah sekolah-sekolah utaminipun damel lare istri.

Kartini punika ugi figur wanita ingkang kagungan pola penggalih visioner, ing lebetipun kondisi sosial budaya kang nyalap wanita dados warga nomer kalih ing wingkingipun tiyang kakung, Kartini wantun merjuangaken kesetaraan gender, kesetaraan istri utawi wanita lan kakung.

Kartini ugi sanget mentingaken pendidikan. Sejatosipun Kartini punika putranipun bangsawan, ananging Kartini kagungan rasa tepa selira dumateng  kawontenanipun kaum wanita lintunipun. Dibandingaken kaliyan jamanipun Kartini, kaum wanita sakmenika sampun katah ngeraosaken kemajuan. Ing jamanipun Kartini, wanita ngeraosaken susah ing lebetipun pingitan  lan mboten kagungan kabebasan. Kartini ugi ngenalaken seni lan budaya ingkang dilaksenakaken liwat nglempakaken lan ngenalaken para pengrajin ukir-ukiran Jepara dumateng rencang-rencangipun tiyang Landa.

“PARA UNDANGAN SEDANTEN”,

Selaras kaliyan penggalihipun Kartini ingkang ngangenaken perubahan damel wanita, mangga para wanita kang dados generasi enem sageto terus maju lan mboten kelem mila ngadepi werni-werni tantangan. Sak punika katah kesempatan damel sekolah, mangga para wanita sageto nglampahi sekolah ngantos tingkatan inggil.  Pendidikan punika sanget diperlokaken supados para wanita saget mandiri lan maujudaken kemaupuanipun. Ilmu ingkang dipelajari ing bangku pendidikan, katah sanget kagunaanipun mbenjing menawi sampun nyambut damel, membina hubungan sosial utawi damel ndidik putra-putrinipun. Kaum wanita kedah pinter supados saget maringi pitulung damel piyambakipun utawi keluarga lan masyarakat secara positif.

Mangga para wanita ingkang gesang ing jaman katah kemajuan sakmeniko, sageto nindakaken sesuatu kang maringi manfaat kagem lingkungan kita. Para wanita kedah saget uga gadah kekarepan mberdayakaken piyambakipun lan masyarakat sekitar-ipun.

Para wanita kedah kagungan kekarepan mbangkitaken potensi diri, tekun lan sabar ing nggayuh cita-cita. Menawi para wanita kagungan kekarepan perubahan ingkang positif, perubahan punika kedah diwiwiti saking piyambakipun.

Ing tengahipun donya ingkang langkung berkembang lan terus maju punika, wanita kedah kagungan jati diri. Wanita kedah terus belajar dados manungsa kang disiplin, jujur, kagungan iman ingkang kuat, inovatif, tekun lan ulet. Namun sejatosipun mengaten, kedah dipun inget menawi tugas utami wanita niku dados ibu ingkang ngramut keluarganipun supados utuh lan bahagia ananging mboten damel aurat jangkah laku nipun wanita kagem maju lan maujudaken kemampuanipun.

Cekap semanten pidato kula ing acara pangenget “HARI KARTINI” ing dalu menika. Kula haturaken sembah nuwun dateng para undangan sedanten. Menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Belajar dari Teks Naskah Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil Bertema Pendidikan Kenegaraan

pidato bahasa jawa oleh guru sekolah kepada muridnya

sdnegerimlati1.blogspot.co.id

Demikian contoh pidato Bahasa Jawa Singkat bertema kemerdekaan Republik Indonesia yang ditulis menggunakan Krama Inggil. Di dalamnya terkandung unsur pendidikan, budi pekerti, pesan dan moral.

Semoga penjelasan dan contoh pidato Bahasa Jawa singkat dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kamu dalam menyelesaikan tugas sekolah membuat pidato Bahasa Jawa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.